EN

آشپزخانه ها و رستوران ها

کترینگ های هوایی، آشپزخانه ها، و محل هایی که روزانه محل طبخ بسیاری از مواد غذایی می باشند در مجاورت تنش های حرارتی بوده و از سوی دیگر مقاومت به لغزش و  رعایت دستورالعمل های ایمنی در کنار رعایت نکات بهداشتی از نکات کلیدی این مکان ها می باشد. در این راستا، ®BASADUR با علم به این موارد محصولاتی برای این بخش ها ارائه داده که ضمن ارتقای بهداشت محیط، دوام و پایداری کف در دراز مدت را تضمین نماید